A collection of helpful phrases in western Armenian, a selection of Armenian talked by the Armenian diaspora in numerous countries

Jump come phrases

See these phrases in any combination of 2 languages in the Phrase Finder. If friend can administer recordings, corrections or added translations, please call me.

You are watching: How do you say goodnight in armenian

Guide come abbreviations: inf = informal, frm = formal.


EnglishԱրեւմտահայերէն(Western Armenian)
Welcome Բարի՜ եկաք: (Pari yegak)
Hello (General greeting) Բարեւ: (Parev) inf Բարեւ ձեզ: (Parev tsez) frm
How are you? Ինչպէ՞ս ես: (Eenchbes es?) inf Ինչպէ՞ս էք: (Eenchbes ek?) frm
Reply come 'How room you?' Լաւ, մերսի: Եւ դուն ինչպէ՞ս ես: (Lav, mersee. Yev toon eenchbes es?) inf Լաւ եմ, շնորհակալ եմ: Եւ դուք ինչպէ՞ս էք: (Lav em, shnorhagal em. Yev took eenchbes ek?) frm
Long time no see Երկար ժամանակ իրարու չենք տեսած: (Yergar zhamanag eeraroo chenk desadz)
What's your name? Անունդ ի՞նչ է: (Anoonuht eench e?) inf Ձեր անունը ի՞նչ է: (Tser anoonuh eench e?) frm
My surname is ... Անունս... է: (Anoonuhs... E)
Where space you from? Ուրկէ՞ ես: (Oorge es?) inf որտեղէն է՞ք (Vordeghen ek?) frm
I'm native ... Ես ...էն եմ: (Yes ...en em)
Pleased to satisfy you Շատ հաճելի է: (Shad hajelee e) Ուրախ եմ քեզի հանդիպելու: (Oorakh em kezi hanteebeloo)
Good morning (Morning greeting) Բարի լոյս: (Paree looys) Աստուծոյ բարին: (Asdoodzo pareen) - response
Good afternoon (Afternoon greeting) Բարի կէսօր: (Paree gesor)
Good evening (Evening greeting) Բարի իրիկուն: (Paree eereegoon)
Good night Գիշեր բարի: (Keesher paree) Լոյս բարի: (Looys paree) - response
Goodbye (Parting phrases) Ցտեսութիւն: (Tsuhdesootyoon) Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon) Մնաք բարով: (Muhnak parov) - leave Երթաք բարով: (Yertak parov) - staying
Good luck! Յաջողութիւն: (Hachoghootyoon) Բարի բախտ (Paree pakhd)
Cheers! an excellent Health! (Toasts supplied when drinking) Առողջութիւն: (Arroghchootyoon)
Have a quite day Լաւ օր ունենաս: (Lav or oonenas)
Bon appetit / have actually a quite meal Բարի ախորժակ: (Paree akhorzhag)
Bon trip / have a good journey Երթաք բարով: (Yertak parov) Բարի ճանապարհ: (Paree janabar)
I understand
I don't understand Չեմ հասկնար: (Chem hasguhnar)
Please speak an ext slowly Հաճիս աւելի կամաց կրնա՞ս խօսիլ: (Hajees avelee gamats guhrnas khoseel?) inf Հաճիս աւելի կամաց կրնա՞ք խօսիլ: (Hajees avelee gamats guhrnak khoseel?) frm
Please say the again Հաճիս ատիկա կրնա՞ս կրկնել: (Hajees adeega guhrnas guhrgnel?) inf Հաճիս ատիկա կրնա՞ք կրկնել: (Hajees adeega guhrnak guhrgnel?) frm
Please compose it down Հաճիս կրնա՞ս գրել: (Hajees guhrnas krel?) inf Հաճիս կրնա՞ք գրել: (Hajees guhrnak krel?) frm
Do you speak Armenian? Հայերէն կը խօսի՞ս: (Hayeren guh khosees?)
Yes, a little(reply come 'Do you speak ...?') Այո, քիչ մը: (Ayo, keech muh)
How perform you speak ... In Armenian? Ինչպէ՞ս կ'ըսես... հայերէնով: (Eenchbes guhses... Hayerenov?)
Excuse me Ներողութիւն (Neroghootyoon) Կը ներես (Guh neres) inf Կը ներէք: (Guh nerek) frm
Sorry Ներողութիւն (Neroghootyoon); Կը ներես (Guh neres) inf Կը ներէք: (Guh nerek) frm
How lot is this? Ասիկա ինչքա՞ն կ'արժէ: (Aseega eenchkan garzhe?)
Please
Thank you Մերսի: (Mersee) Շնորհակալ եմ: (Shnorhagal em) frm
Reply to give thanks to you Չ'արժեր: (Charzher) Բան մը չէ: (Pan muh che)Ոչինչ է (Vochinch e)
Where's the restroom / bathroom? Պէտքարանը ո՞ւր է: (Bedkaranuh oor e?)
This gentleman will pay for everything Այս պարոնը ամէն ինչ կը վճարէ: (Ahs barony amen customs gy vjare:)
This lady will certainly pay because that everything Այս օրիորդը ամէն ինչ կը վճարէ: (Ahs oriorty amen inch gy vjare:)
Would you like to dance v me? պարես ինծի հետ: (Bares eendzee hed?)
I love you Կը սիրեմ քեզ: (Guh seerem kez)
Get well soon Շուտով լաւացի՛ր: (Shoodov lavatseer); Շուտով առողջացի՛ր: (Shoodov arroghchatseer)
Leave me alone! Ինծի հանգիստ ձգէ՛: (Eendzee hankeesd tske)
Help! Օգնէ՛: (Okneh)
Fire! Կրա՛կ: (Guhrag)
Stop! Կեցի՛ր: (Getseer)
Call the police! Ոստիկանին կանչէ՛: (Vosdeeganeen ganche)
Christmas greetings Շնորհաւոր Նոր Տարի եւ Սուրբ Ծնունդ: (Shnorhavor no one Daree yev Soorp Dzuhnoont)
New Year greetings Բարի կաղանդ և ամանոր (Paree gaghant yev amanor)
Easter greetings Քրիստոս յառեաւ ի մեռելոց (Kuhreestos harryav ee merrelotz) - Christ is climbed from the dead Օրհնեալ է յառութիւնն Քրիստոսի (Ornyal eh harrootyunuhn Kuhreestosee) - Blessed is the resurrection the Christ (reply)
Birthday greetings շնորհաւոր ծննդեան տարեդարձ (shuhnorhavor dzuhnuhntyan daretarts)
One language is never ever enough Մէկ լեզուն բնաւ հերիք չէ: (Meg lezoon puhnav hereek che)
My hovercraft is complete of eels Իմ սաւառնակս օձաձկներով լեցուն է: (Eem savarrnaguhs otsatsknerov letsoon e)

Translations detailed by Gurgen Aslanyan and Elia Bilemjian, v corrections through Nathan Marzonie.

If you would prefer to make any type of corrections or enhancements to this page, or if friend can carry out recordings, please contact me.

Information around Armenian | phrases (Eastern Armenian) | paragraph (Western Armenian) | number (Eastern Armenian) | numbers (Western Armenian) | household words (Eastern Armenian) | household words (Western Armenian) | Tower the Babel (Eastern, western & classic Armenian)

Links

Other collection of Armenian paragraph (some v audio) http://www.ilanguages.org/armenian_phrases.phphttp://learn101.org/armenian_voc500.phphttp://mylanguages.org/armenian_phrases.php/>https://wikitravel.org/en/Armenian_(Eastern)_phrasebookhttp://www.armeniapedia.org/index.php?title=Armenian_Phrases http://www.littlearmenia.com/html/language/

Phrases in various other languages


*

Why not share this page:


 

If you need to form in countless different languages, the Q international Keyboard have the right to help. It permits you to type almost any language that supplies the Latin, Cyrillic or Greek alphabets, and is free.

If you choose this site and also find the useful, you deserve to support it by making a donation via PayPal or Patreon, or by contributing in various other ways. lennythewonderdog.net is exactly how I do my living.

See more: What Is The Electron Configuration Of Ag, Periodic Table Of Elements: Silver

*

*

*

*

*

*

Note: all web links on this site to Amazon.com

*
, Amazon.co.uk
*
and Amazon.fr
*
space affiliate links. This way I knife a commission if friend click on any of them and buy something. So by clicking on these web links you can aid to assistance this site.